Program » YOUNG CREATIVES EUROBEST » Regulamin

§ 1
ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest Klub Twórców Reklamy oraz Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR - oficjalny przedstawiciel Eurobest w Polsce.

§ 2
UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu mogą być dwuosobowe zespoły złożone z pracowników działów kreacji agencji komunikacji marketingowej (m.in. agencje reklamowe, interaktywne, brand design, PR, BTL), którzy nie ukończyli 28 roku życia (urodzeni po 8 grudnia 1981), biegle władają językiem polskim i angielskim oraz nieodpłatnie udzielą organizatorom konkursu licencji na korzystanie z prac stworzonych w ramach konkursu w zakresie opisanym w niniejszych regulaminie.

§ 3
PRZEBIEG KONKURSU

Zgłoszenia do konkursu

Aby zostać najlepszym teamem komunikacji marketingowej w poszczególnych kategoriach, trzeba wziąć udział w polskiej edycji konkursu Young Creatives organizowanym przez Klub Twórców Reklamy i Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, oficjalnego przedstawiciela Międzynarodowego Festiwalu Reklamy Cannes Lions w Polsce.

W konkursie mogą brać udział osoby zawodowo związane z komunikacją marketingową. Kandydatury mogą być zgłaszane tylko przez agencję, dla której pracują.

Czas nadsyłania zgłoszeń trwa od 15 października 2010 i upływa dnia 10 listopada 2010 o godz. 14:00. Rejestracji dokonują podmioty zgłaszające wypełniając formularz zamieszczony na stronie www.ktr.org.pl i przesyłając go wraz z potwierdzeniem przelewu na adres Organizatora. 

Opłata zgłoszeniowa dla jednego zespołu wynosi 500 zł + 22% VAT, powinna ona zostać dokonana w formie przelewu na konto Organizatora – Klubu Twórców Reklamy:

Bank Zachodni WBK IV Oddział: 18 1090 1056 0000 0001 0193 4790
Tytuł: „Eurobest Young Creatives, pełna nazwa agencji”

Formularze zgłoszeniowe wraz z portfolio na CD/DVD i dowodem wpłaty muszą zostać dostarczone pocztą lub przesyłką kurierską do dnia 25.10.2010 do godz. 14:00 na adres:

Klub Twórców Reklamy
ul. Łowicka 25, lok. P4
02-502 Warszawa

I etap - preeliminacje

Zasady preeliminacji konkursu YOUNG CREATIVES są następujące:

  • Zgłoszenie do konkursu musi zawierać od 2 do 4 prac dowolnego typu (np. reklama prasowa, film reklamowy do 60 sekund, banner, przykład działań ambientowych), wykonane samodzielnie przez zgłaszany zespół lub też przez jednego ze zgłoszonych uczestników, zrealizowane lub niezrealizowane oraz poświadczone przez dyrektora kreatywnego zgłaszającej agencji, iż jest to praca wykonana samodzielnie przez startujących w konkursie.  Prace powinny być nagrane na płycie CD/DVD i dołączone do formularza zgłoszeniowego.
  • Jury Preeliminaryjne nominuje 10 dwuosobowych zespołów do II etapu konkursu. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzania preeliminacji w przypadku mniejszej liczby zespołów.

II etap - eliminacje

Organizatorzy pokrywają koszt zakwaterowania w łodzi uczestnikom ii etapu w czasie trwania eliminacji. Organizatorzy pokrywają koszt zakwaterowania w wyznaczonym miejscu. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Briefing

W godzinach popołudniowych w dniu poprzedzającym odbędzie się przeprowadzenie II etapu Konkursu Uczestnicy zobowiązani są do stawienia się i dokonania rejestracji uczestnictwa. Następnie zostaną przedstawione pracującym teamom briefy kreatywne przygotowane przez przedstawicieli Jury.

Praca 

Uczestnicy rozpoczynają prace o godzinie 12:00 w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Od otrzymania briefu każdy team ma tylko 48 godzin na stworzenie kampanii, która wykorzystywać będzie co najmniej trzy różne media. Przynajmniej jedno z nich musi być faktycznie zrealizowane ((np. stworzenie reklamy prasowej, banneru promującego akcję, działań ambientowych itp.). i przedstawione Jury. Uczestnicy mają zapewniony dostęp do banku obrazów, filmów i zasobów muzyki.  Każdy zespół pracuje INDYWIDULANIE, a za samodzielność wykonanych przez zespół prac odpowiada przedstawiciel Jury oraz organizatorzy konkursu.

Jedyne materiały, z których w tym czasie może korzystać zespół to:

  • Dostarczony przez organizatora komputer PC z oprogramowaniem ADOBE,
  • Dostarczony przez Organizatora bank oraz bank muzyki,
  • Kreatywne pomoce, takie jak: telefon komórkowy, skaner do skanowania szkiców i materiałów dodatkowych (np. w sytuacji, gdy do layoutu niezbędne jest zdjęcie wykonane aparatem lub telefonem komórkowym).

Prezentacja

Zespoły prezentują swoje prace przed Jury oraz przed publicznością festiwalową. Każdy z zespołów ma 15 minut na prezentacje swojej pracy.

Werdykt

Ogłoszenie werdyktu Jury odbędzie się podczas festiwalu reklamy AD DAYS w Łodzi 26.11.2010.

§ 4
Nagrody

Zwycięski team:

  • bierze udział w międzynarodowym konkursie Young Creatives Integrated w Hamburgu w ramach Festiwalu Eurobest,,
  • otrzymuje statuetkę Festiwalu Reklamy AS DAYS.

III etap - Finał Eurobest Young Creatives Integrated w Hamburgu

Drużyna, która wygrała polskie eliminacje otrzymuje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w rywalizacji z innymi młodymi kreatywnymi z całej Europy. Uczestnicy od momentu przekazania im briefów mają 48 godzin na przygotowanie kampanii kreatywnej. Zasady są identyczne jak w przypadku polskich eliminacji – kampania musi obejmować co najmniej trzy rodzaje mediów, a przynajmniej jedna z zaplanowanych egzekucji musi zostać zrealizowana (np. stworzenie reklamy prasowej, baneru promującego akcję, działań ambientowych itp.).

Praca, która zwycięży w finale Young Creatives w Hamburgu będzie nagrodzona Złotym Medalem podczas Gali wręczenia nagród Konkursu Eurobest (środa, 8 grudnia 2010), a każdy z członków nagrodzonego teamu otrzyma darmowy wstęp na przyszłoroczny Konkurs Eurobest.

UWAGA! Organizatorzy pokrywają koszty przelotu, noclegów w Hamburgu oraz akredytacji festiwalowych.

§ 5
Prawa autorskie

Wyłącznym właścicielem praw autorskich do prac konkursowych są autorzy prac. Zobowiążą się oni w umowie podpisywanej z organizatorami konkursu, iż w ciągu dwóch lat od ogłoszenia wyników konkursu nie będą publikować lub wykorzystywać prac w jakichkolwiek kampaniach społecznych, reklamowych lub promocyjnych produktów, usług lub podmiotów, chyba że organizatorzy konkursu wyrażą na to zgodę na piśmie. W okresie wskazanym w zdaniu poprzednim autorzy mogą jednak prezentować prace konkursowe w swoich portfolio.

Osoby biorące udział w konkursie na podstawie odrębnej umowy przeniosą na rzecz organizatorów własność egzemplarzy prac konkursowych (wraz z nośnikami, na których utrwalono pracę) oraz udzielą organizatorom konkursu nieodpłatnej wyłącznej licencji na korzystanie z prac stworzonych w ramach konkursu na wskazanych umową polach eksploatacji i w następujących celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych konkursu (m.in. publikacje, strony www, mailingi informacyjne, filmy i prezentacje o konkursie, komunikacja mobilna i internetowa).